WYDARZENIA

Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko

Najbliższe trzy lata, które dzielą nas od setnej rocznicy objawień fatimskich, będą dla naszej diecezji czasem spotkania z Matką Bożą, proroczo zapowiedzianą Niewiastą, która zdepcze głowę węża, zagrażającemu naszemu zbawieniu. Modlę się o to, by każdy mieszkaniec ziemi naszej diecezji usłyszał przesłanie Matki Najświętszej, które płynie od Niej z Fatimy. Ufam, że przyjmując z otwartym sercem Jej orędzie, staniecie się świadkami wielkich dzieł, które Pan Bóg dokonuje w sercach wierzących.

Umiłowani Diecezjanie,

1. Maryja – wzorem pełnienia woli Bożej

W ostatnią niedzielę września słuchamy Słowa Bożego, które przypomina nam o kryterium prawdziwej jedności z Chrystusem. Przypowieść o dwóch braciach, którą przedstawił nam Pan Jezus, wyraźnie wskazuje, że autentyczna przynależność do Niego wyraża się w konsekwentnym pełnieniu woli Bożej. Chrystus zwraca uwagę, że aby być Jego uczniem, nie wystarczą piękne słowa i dobre chęci. Potrzebna jest stanowcza decyzja poparta konkretnym czynem.

Na czele tych, którzy stają się dla nas przykładem opowiedzenia się za Bogiem i Jego wolą, znajduje się Matka Najświętsza. Jej deklaracja: „niech mi się stanie według słowa twego” wypowiedziana w Nazarecie wobec niebieskiego zwiastuna Bożych zamiarów, stała się rzeczywistym początkiem ścisłej współpracy z dziełem odkupienia człowieka. Wydając na świat Zbawiciela, Niepokalana nie zakończyła swojej misji, ale wypełniając testament z Krzyża niezmiennie pełni wyjątkową rolę wobec dzieci Kościoła i całego świata. Bogurodzica Maryja staje się nam w tych dniach jeszcze bliższa, gdy wyczekujemy już nabożeństw październikowych, które będą gromadziły nas licznie na wspólnej modlitwie różańcowej.  Cieszy fakt, że różaniec dla bardzo wielu z nas jest modlitwą najdroższą. Przesuwając jego paciorki, w zamyśleniu nad tajemnicami zbawienia, powierzamy Panu Bogu za przyczyną Maryi naszą konkretną wdzięczność i prośby dotyczące nas samych, naszych rodzin, Ojczyny, Kościoła i świata.

2. Aktualność orędzia fatimskiego

Tegoroczny miesiąc październik będzie dla naszej diecezji wyjątkowy. Otóż w roku trwających obchodów 10 rocznicy utworzenia naszej diecezji, w sobotę, 18 października,  przystąpimy do dzieła peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Przewidziane za trzy lata zakończenie peregrynacji zbiegnie się z przypadającą w 2017 r. setną rocznicą objawień fatimskich, a także trzechsetną rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Wielka Nowenna Fatimska trwa w naszej Ojczyźnie już od 2009 r. Jest ona wyrazem pragnienia zjednoczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomóc współczesnemu światu poznać orędzie fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej w nim zawarte. W wielu parafiach od dłuższego czasu wyjątkowym zainteresowaniem cieszą się nabożeństwa fatimskie, które 13 dnia miesiąca gromadzą wielu z nas na modlitwie różańcowej i procesji światła. Odmawiając prywatnie różaniec na zakończenie każdej tajemnicy dodajemy słowa będące fatimskim dodatkiem: o Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Te praktyki stanowią wyraźne świadectwo, że pomimo upływu wielu dziesięcioleci orędzie fatimskie jest wciąż aktualne i przemawia do współczesnego człowieka.

Zauważmy, że każdy z kolejnych papieży ostatniego stulecia, pośród wszystkich zatwierdzonych przez Kościół objawień maryjnych, wyjątkową rolę przypisywał tym z 1917 r., które zostały przekazane trzem pastuszkom na portugalskiej ziemi.

Święty Jan Paweł II, tak ściśle związany z Fatimą, zwracał uwagę na to, że jej przesłanie przekazane światu za pośrednictwem trojga ubogich dzieci, wzywające do nawrócenia, do modlitwy i zadośćuczynienia za grzechy własne i wszystkich ludzi, wyrasta z Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – to są przecież słowa Chrystusa wypowiedziane na początku Jego publicznej działalności. Nasz wielki Rodak, który właśnie Pani z Fatimy przypisywał swoje cudowne ocalenie po zamachu w dniu 13 maja 1981 r., nie ustawał w przypominaniu, że Jej orędzie „zaadresowane jest szczególnie do ludzi naszego stulecia naznaczonego wojnami, nienawiścią, deptaniem podstawowych praw człowieka, ogromnym cierpieniem ludzi i narodów, a wreszcie walką z Bogiem, posuniętą aż do negacji Jego istnienia. Orędzie fatimskie tchnie miłością Serca Matki, które jest zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem (por. Łk 15,11-32)” (Homilia na Krzeptówkach, 1997). Wyjątkowych słów pod adresem orędzia fatimskiego nie szczędził także papież-senior Benedykt XVI, który twierdził, że obecnie „trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi. Dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom” (Światłość świata, 2012).

Poznając orędzie fatimskie uświadamiamy sobie, że nie możemy przyjmować go jako komunikatu na temat przyszłych losów świata, ale pragniemy odkryć przede wszystkim, że jest ono konkretnym wezwaniem i wskazaniem drogi, co należy uczynić, by świat ratować przed złem, a dusze przed piekłem. W czasie zachodzących wokół nas zmian, kiedy czujemy, że potrzebujemy odnowienia i wzmocnienia naszej wiary, gdy wielu ulega niszczycielskim podszeptom szatana, kiedy otwierają się przed nami tak rozległe horyzonty dla nowej ewangelizacji, wsłuchujemy się w głos naszej Matki, która prosi każdego z nas: Przyjdź do Mnie, „zawierz się mojemu Niepokalanemu Sercu; nie trać odwagi, nigdy Cię nie opuszczę, moje Niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga” (Fatima 1917). Matka Boża zwracała dzieciom w Fatimie uwagę, iż w modlitwie, zwłaszcza modlitwie różańcowej, a także pokucie i systematycznym udziale w życiu sakramentalnym poprzez spowiedź i Eucharystię, zawiera się siła dzieci Bożych do zwyciężania zła dobrem.

3. Przebieg i cele peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej

Podobnie jak podczas diecezjalnej peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, zakończonej pamiętnego 10 kwietnia 2010 r. w krakowskich Łagiewnikach, tak i teraz figura Matki Bożej Fatimskiej wraz z relikwiami dwojga pastuszków: błogosławionych Hiacynty i Franciszka, odwiedzi wszystkie parafie diecezji świdnickiej. Nawiedzinom tym będą towarzyszyły rekolekcje parafialne, które poprowadzą ojcowie Franciszkanie Konwentualni oraz księża Pallotyni. Ufam, że poprzez liczny i gorliwy udział w rekolekcjach, poprzez zasiew Bożego Słowa,  wejdziemy w głąb fatimskiego orędzia, by ostatecznie dojrzale i wielkodusznie na nie odpowiedzieć.

Liczę, że owocem peregrynacji będzie osobiste, rodzinne i parafialne zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, uregulowanie parafialnej praktyki I sobót miesiąca według zaleceń Matki Bożej, zaangażowanie się wielu rodzin w Apostolstwo Rodzin Fatimskich, które podejmą zobowiązanie do wspólnej modlitwy, a także odnowienie w sobie ducha ascezy i modlitwy różańcowej.

Figura Matki Bożej przybędzie do nas bezpośrednio z sanktuarium w Fatimie. Poświęcimy ją tam w obecności kapłanów i wiernych reprezentujących całą diecezję, podczas centralnych uroczystości fatimskich. Już w sobotę, 18 października, o godz. 18.00 Matka Boża zacznie swoją pielgrzymkę po naszej diecezji od parafii katedralnej.

Mam nadzieję, że Jej przybycie do nas stanie się świętem dla całej diecezji. Dlatego już dzisiaj zapraszam delegacje ze wszystkich parafii do wspólnego powitania Matki Bożej Fatimskiej. Przybądźcie, proszę, ze swoimi duszpasterzami wszyscy, synowie i córki Maryi, którzy znacie kochające Niepokalane Serca naszej Matki. Powitajmy wspólnie naszą Matkę Maryję, w znaku Jej fatimskiej figury, prosząc Boga, by błogosławił naszemu dziełu, o którym poinformowaliśmy także Ojca św. Franciszka.

Choć figura Pani Fatimskiej dotrze do waszej wspólnoty parafialnej za jakiś czas, już dziś gorąco proszę Was o modlitwę, zwłaszcza o modlitwę różańcową, by peregrynacja przyczyniła się do wewnętrznej przemiany grzeszników, do respektowania Bożego Prawa w wymiarze indywidualnym i publicznym, do odnowienia naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego.

4. Apel o wsparcie fundacji sukni dla Matki Bożej Świdnickiej

Korzystając z okazji, chciałbym także poinformować Was, drodzy diecezjanie, o podjętych przez nas staraniach, by w niedalekiej przyszłości dokonać w naszej katedrze koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Wizerunek Pani Świdnickiej cieszy się czcią i kultem od stuleci. Także obecnie wielu wiernych nawiedzających katedrę, zatrzymuje się w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej na chwilę modlitwy. Już pod koniec XVII wieku Matka Boża Świdnicka otrzymała srebrną, pozłacaną sukienkę. Obecnie nową suknię dla Matki Bożej przygotowuje p. Mariusz Drapikowski, znany artysta, który wykonał m. in. suknię dla Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. W związku z tymi pracami zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby przekazać biżuterię, złoto lub srebro na nową suknię dla Matki Bożej, o kontakt z duszpasterstwem katedralnym. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku Ojciec św. Franciszek będzie mógł poświęcić wykonaną suknię dla naszej Świdnickiej Pani.

5. Zakończenie

Drodzy diecezjanie, najbliższe trzy lata, które dzielą nas od setnej rocznicy objawień fatimskich, będą dla naszej diecezji czasem spotkania z Matką Bożą, proroczo zapowiedzianą Niewiastą, która zdepcze głowę węża, zagrażającemu naszemu zbawieniu. Modlę się o to, by każdy mieszkaniec ziemi naszej diecezji usłyszał przesłanie Matki Najświętszej, które płynie od Niej z Fatimy. Ufam, że przyjmując z otwartym sercem Jej orędzie, staniecie się świadkami wielkich dzieł, które Pan Bóg dokonuje w sercach wierzących.

Na zakończenie raz jeszcze kieruję słowa zaproszenia przybycia do Katedry na uroczystą inaugurację peregrynacji. Przyzywając wstawiennictwa Maryi, Królowej Różańca Świętego wszystkim z serca błogosławię.

Wasz biskup Ignacy

 

List Biskupa Świdnickiego zapowiadający peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji świdnickiej

Na podstawie: diecezja.swidnica.pl

Zobacz także
Chcę Ci za to podziękować Mamo
Odnawiająca moc Ducha Świętego

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status