Dekret o powołaniu Akcji Katolickiej w Diecezji Świdnickiej

herb biskupa świdnickiego

Sobór Watykański II w Dekrecie o Apostolstwie Świeckich stwierdza: „Obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy zjednoczenia z Chrystusem – Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa.” (DA 3).

W trosce o właściwą formację religijno-społeczną katolików świeckich i potrzebę ich czynnego udziału w dziele nowej ewangelizacji niniejszym dekretem powołuję z dniem dzisiejszym

Akcję Katolicką w Diecezji Świdnickiej,

która stworzy katolikom świeckim szczególną możliwość do podjęcia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże włączyć się skuteczniej w zorganizowany apostolat świeckich.

Powołana Akcja Katolicka może istnieć i działać w „…ścisłej łączności z Biskupem Diecezjalnym i kapłanami dla dobra całego Kościoła i w ten sposób służyć całej chrześcijańskiej wspólnocie i ożywiać duchem wszystkie dziedziny życia” (por. Christifideles Laici, 31).

Celem Akcji Katolickiej jest czynne włączenie się w działalność apostolską podejmowaną przez diecezję i poszczególne parafie, głoszenie i wprowadzanie w życie społecznej nauki Kościoła, podejmowanie razem z Biskupem Diecezjalnym i Duszpasterzami działań na rzecz diecezji, parafii, rodzin i innych wspólnot kościelnych oraz troska o rozwój kultury chrześcijańskiej w społeczeństwie.

Akcja Katolicka w swojej działalności powinna kierować się wskazaniami Stolicy Apostolskiej, Biskupa Świdnickiego i Konferencji Episkopatu Polski.

Ufam, że w ten sposób ukaże się jeszcze bardziej jedność świeckich katolików ze swoim Biskupem i kapłanami w prowadzeniu dzieła ewangelizacji współczesnego świata.

Wszystkim, którzy włączą się w apostolską działalność Kościoła w ramach Akcji Katolickiej z serca błogosławię, a całe dzieło Akcji Katolickiej polecam Maryi Wspomożycielce Wiernych i Świętym Patronom Diecezji Świdnickiej.

+ IGNACY DEC 

BISKUP ŚWIDNICKI

 ŚWIDNICKA KURIA BISKUPIA

Świdnica, 21 listopada 2004 r.  L.dz. 1075/2004