Dekret o powołaniu Akcji Katolickiej w Diecezji Świdnickiej

herb biskupa świdnickiego

Sobór Watykański II w Dekrecie o Apostolstwie Świeckich stwierdza: „Obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy zjednoczenia z Chrystusem – Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa.” (DA 3).

W trosce o właściwą formację religijno-społeczną katolików świeckich i potrzebę ich czynnego udziału w dziele nowej ewangelizacji niniejszym dekretem powołuję z dniem dzisiejszym

Akcję Katolicką w Diecezji Świdnickiej,

która stworzy katolikom świeckim szczególną możliwość do podjęcia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże włączyć się skuteczniej w zorganizowany apostolat świeckich.

Powołana Akcja Katolicka może istnieć i działać w „…ścisłej łączności z Biskupem Diecezjalnym i kapłanami dla dobra całego Kościoła i w ten sposób służyć całej chrześcijańskiej wspólnocie i ożywiać duchem wszystkie dziedziny życia” (por. Christifideles Laici, 31).

Celem Akcji Katolickiej jest czynne włączenie się w działalność apostolską podejmowaną przez diecezję i poszczególne parafie, głoszenie i wprowadzanie w życie społecznej nauki Kościoła, podejmowanie razem z Biskupem Diecezjalnym i Duszpasterzami działań na rzecz diecezji, parafii, rodzin i innych wspólnot kościelnych oraz troska o rozwój kultury chrześcijańskiej w społeczeństwie.

Akcja Katolicka w swojej działalności powinna kierować się wskazaniami Stolicy Apostolskiej, Biskupa Świdnickiego i Konferencji Episkopatu Polski.

Ufam, że w ten sposób ukaże się jeszcze bardziej jedność świeckich katolików ze swoim Biskupem i kapłanami w prowadzeniu dzieła ewangelizacji współczesnego świata.

Wszystkim, którzy włączą się w apostolską działalność Kościoła w ramach Akcji Katolickiej z serca błogosławię, a całe dzieło Akcji Katolickiej polecam Maryi Wspomożycielce Wiernych i Świętym Patronom Diecezji Świdnickiej.

+ IGNACY DEC 

BISKUP ŚWIDNICKI

 ŚWIDNICKA KURIA BISKUPIA

Świdnica, 21 listopada 2004 r.  L.dz. 1075/2004

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status